Lanexco Ltd

Please send any enquiries to: Lanexco Ltd
71 Fraser Street
PO Box 13096
Tauranga 3141
New Zealand
Phone:
Fax:
email:
64-7-5781400
64-7-5781500
tony@lanexco.co.nz